Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове - книга втора

Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове - книга втора

(3.87 от 15 гласа)  • Формат: PDF
  • Защита: Adobe DRM
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж (Не e за Kindle)
  • Как да купя е-книга? Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги с eInk екран, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

Четенето не е възможно на моделите Kindle с eInk екран, защото Amazon.com не поддържат съвместимост с тази технология.

Известно изключение има за таблети Kindle Fire, на които може да бъде инсталиран софтуера BlueFire reader, а кратко ръководство може да прочетете тук.

Инженерна геодезия се състои от 3 отделни книги: 
Книга 1 (издадена 2017 г.) „Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия“; 
Книга 2 (издадена 2016 г.) „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“; 
Книга 3. (подготвена за печат) „Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване.Планове на изградените комплексни обекти. Книги 1 и 2 са издадени, а книга  3 се подготвят за издаване.

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите – устройствените схеми,  устройствените  и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцент е поставен на технологията за проектиране и приложение на регулационните планове, генералните планове и на схемите и плановете за вертикалното планиране. При това проблемите се третират от интердисциплинарна позиция и позицията на съвременните възможности на: дигиталното проектиране, геопространствените технологии, използването на глобалните спътникови навигационни системи, електронните системи за измерване и обработка на данни, трасиране и контролиране, геоинформационните системи, използването на съвременния дигитален кадастъра и др. Заедно с това изложението се основава и отразява, доколкото това е възможно, огромната актуална нормативна и поднормативна база – закони, правилници, наредби, инструкции, указания, и др., като в някои случаи основни положения от нея се е наложило да се цитират директно. Тя обаче е динамично развиваща и следва винаги да се има предвид актуалното й състояние Включени са и редица примери от реалната практика по устройството на териториите. Отразява и дългогодишната работа и опит на авторите. 

Безспорно такава огромна материя не може да бъде изчерпателно представена във всички свои аспекти. В структурирането на книгата и изложението е търсено баланс в представянето на основните проблеми и  акцент на онези аспекти  които са по-непосредствено свързани с дейността на геодезистите в областта на устройственото планиране.

Книгата е предназначена преди всичко за геодезистите. Поради интердисциплинарния характер на проблемите и начина на изложението тя обаче може да бъде много полезна за широк кръг от специалисти – архитекти, инженери, юристи и други, работещи по проблемите на устройственото планиране. Може да се ползва от преподаващите и изучаващите тези проблеми, работещите в общините, съда, при проектирането и строителството в тази област, собственици на поземлени имоти и от много други.

Авторите

Engineering Surveying consists of 3 separate books: 
Book 1  “Basics, systems and technologies in Engineering Surveying”; 
Book 2  “Design and implementation of physical and general plans” and 
Book 3 “Construction of linear objects, buildings, facilities, installation of technological equipment. Plans of the built complex objects”. Books 1 and 2 has been published and Book 3 is being prepared for publication.

Interdisciplinary problems related to the development of territories – development schemes, physical and general plans of a complex of objects – industrial enterprises, airports, etc., are presented along with the role of geodesy and the contribution of land surveyors to their realization. The major emphasis is laid on the technology of design and implementation of regulation plans, general plans and schemes and drafts for vertical planning. Moreover the problems are treated from an interdisciplinary point of view and in the context of the modern possibilities of: digital design, geospatial technologies, using of global navigation satellite systems, electronic systems for data measurement and processing, tracing and monitoring, geoinformation systems, use of modern digital cadastre and others. Along with this the exposition is based and reflects, insofar as possible, the huge current normative and subordinate basis – laws, rules, regulations, instructions, guidelines, etc., and it has become necessary in some cases to cite directly some major aspects of it. However this basis is dynamically developing and its actual state should be always accounted for. A number of real practical examples of physical planning of territories are also included. The long-year work and experience of the authors are also reflected.  

Undoubtedly such a broad spectrum of issues cannot be exhaustively considered in all its aspects. A balance has been sought for in the structure of the book and exposition to present the main problems and the emphasis is put on the aspects related more directly to the activities of surveyors in the area of physical planning.

The book is intended primarily for surveyors. However, because of the interdisciplinary nature of the problems and the manner of exposition, it can be very useful for a broad circle of specialists – architects, engineers, lawyers and others working on the issues of physical planning. The benefits may be for the lecturers and all studying these problems, workers in the municipalities and courts, and in the design and construction in this area, owners of land estates and many others.

The authorsKниги от същия жанр

Kниги от същия жанр
Информация за избраната книга

Информация за избраната книга
Информация за книгата:

Издател: Библио.бг
Година: 2016
ISBN: 9786199073209

Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: