Изграждане на линейни обекти, сгради, съоражение и монтаж на технологично оборудване - книга трета

Изграждане на линейни обекти, сгради, съоражение и монтаж на технологично оборудване - книга трета

(3.95 от 21 гласа)  • Формат: PDF
  • Защита: Adobe DRM
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж (Не e за Kindle)
  • Как да купя е-книга? Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги с eInk екран, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

Четенето не е възможно на моделите Kindle с eInk екран, защото Amazon.com не поддържат съвместимост с тази технология.

Известно изключение има за таблети Kindle Fire, на които може да бъде инсталиран софтуера BlueFire reader, а кратко ръководство може да прочетете тук.

В книга 3, на част 1. Инженерна геодезия от Приложна геодезия, са разгледани същността, задачите и ролята на Инженерната геодезия при проектирането, трасирането, изграждането и експлоатацията на конкретни типове инженерни обекти – линейни обекти, сгради, съоръжения, и монтаж на технологично оборудване, планове и информационни системи на изградените комплексни обекти и др.
Поради многостранността на третираните проблеми и големия обем на изложената материя, надхвърлящи 1000 компютърни страници, книга 3 се издава като две книги – книга 3.1 и книга 3.2.
Изложени са особеностите в геодезическите работи при проектирането и строителството на линейни обекти (пътища, жп линии, магистрални тръбопроводи и др.) и съоръженията по тях (мостове, пътни възли, тунели, така и на метрополитени и др. – книга 3.1, без мостове), както и геодезическите работи, свързани с методите, технологиите, трасирането и контролните измервания през време на строителството и монтажа на сгради, съоръжения (язовири, спортни, с гражданско предназначение, високи съоръжения и др.) и монтаж на машини с различно предназначение, изграждани самостоятелно или в комплекси от инженерни обекти, както и хидромелиоративни обекти и корекции на реки, засушавания и наводнения – книга 3.2. По-нататък е представено съставянето на плановете на изградените обекти и кадастъра на комуникациите на комплекси от инженерни обекти и съответни информационни системи. За различните обекти, в изложението тук, най-напред се дава кратка, специфична информация за тяхната същност, изграждане, изисквания и нормативна база и особености. Така наред с другото се използва актуалната инженерна информация и терминология и специалистите говорят на един език помежду си, още повече, че третираните проблеми са интердисциплинарни.

Структурата на книгата е оригинална. Изложението е в съответствие с възприетия начин на изложение в книги 1 и 2 на авторите, с действащата нормативна база и с възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти, системи и технологии. Тя отразява в голяма степен вижданията, дългогодишните изследвания, преподавателски опит, участието в изграждането и изследването на деформациите на инженерни обекти, включително и на такива с оригинални пространствени конструктивни решения, реализирани с участие на авторите.
Книгата е предназначена за специалистите, работещи по изграждането (проучване, проектиране, строителство, монтаж) и експлоатацията на различни инженерни обекти и комплекси от тях. Също така и за преподавателите, докторантите, студентите от направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и др. и за практикуващите специалисти в областта на Инженерната геодезия, препоръчително заедно с останалите две книги от нея.

---

Book 3, Part 1, Engineering Surveying, Applied Geodesy considers the nature, tasks and role of Engineering Surveying in the design, tracing, construction and operation of specific types of engineering objects – linear objects, buildings, facilities and installation of technological equipment, plans and information systems of the built complex sites, etc.
Due to the versatility of the problems treated and the large volume of the matter discussed, exceeding 1000 computer pages, Book 3 is issued as two books – Book 3.1 and Book 3.2.
The specificity of geodetic works in the design and construction of linear objects (roads, railways, main pipelines, etc.) and the facilities along them (bridges, road junctions, tunnels, also metropolitans, etc. – Book 3.1, without bridges) are considered, as well as geodetic works related with methods, technologies, tracing and control measurements during the construction and installation of buildings, facilities (dams, sport and civil and high-rise structures, etc.) and installation of machines for various purposes, built independently or in complexes of engineering objects, as well as hydro melioration objects and corrections of rivers and floods
– Book 3.2. Further on the composition of plans is presented for the built objects and the cadastre of communications of the complexes of engineering objects and relevant information systems. The exposition here provides first brief specific information about the essence, construction, requirements and legal basis and features of the various objects. So, among other things, up-to-date engineering information and terminology are used and experts speak the same language, even more so that the problems addressed are interdisciplinary ones.
The book is with an original structure. The exposition is in conformity with the accepted way of presentation in Books 1 and 2 of the authors, with the current regulatory framework and the possibilities afforded by modern digital devices, instruments, systems and technologies. It reflects to a significant extent the views, years of research, teaching experience, involvement in the construction and study of deformations of engineering objects, including such with original spatial design solutions, realized with the participation of the authors.
The book is intended for specialists working on construction (exploration, design, construction, installation) and operation of various engineering objects and complexes of them, as well as for lecturers, PhD students, students in the area of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, etc., and for practitioners in the field of Engineering Surveying, recommendably with the other two books.Kниги от същия жанр

Kниги от същия жанр
Информация за избраната книга

Информация за избраната книга
Информация за книгата:

Издател: Библио.бг
Категория: Образование , Науки
Година: 2020
ISBN: 9786199073254

Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: