Профил на Огнян Пешков -Последни коментари на потребителя


Как да отгледаме здраво дете въпреки лекарите
Огнян Пешков - 23 май 2012


За съжаление "цивилизацията" ни достигна такъв момент, че такава книга трябва да достигне до всички хора.


Проницателят
Огнян Пешков - 11 май 2014


Изтеглих откъса, и искам да питам дали целия файл ще бъде така: "Êàê îáÿñíÿâàòå èíòåðåñà íà чèòàòåëèòå êúì ðîìàíà „Ïðîíèöàòåëÿò“?Àìè, â åäèí ìîìåíò õîðàòà çàïîчâàò äà ñè çàäàâàò âúïðîñà çàùî ñå ñëóчâà òîâà èëè îíîâà, íå ìîãàò äà ñè îòãîâîðÿò àäåêâàòíî è êîãàòî íå ñå чóâñòâàò äîáðå, ïðåäïîчèòàò äà ñå òåðàïåâòèðàò ñàìè… À òîâà å ïî-ïîëåçíî äà ñå ïðàâè ñ êíèãà, îòêîëêîòî äà ñå íàòîâàðâàò ïðèÿòåëèòå èëè ñåìåéñòâîòî, êîèòî ñà ïðèñòðàñòíè è òðóäíî ìîãàò äà ïîãëåäíàò îò ïðàâèëíèÿ úãúë íà ïðîáëåìà. Ïðîíèöàòåëÿò â ðîìàíà íå å ïðèÿòåë íà îñòàíàëèòå ãåðîè îò êíèãàòà. Òîé ñå ïîÿâÿâà, ïîìàãà è èçчåçâà. Ïîäîáíà å è ðîëÿòà íà ïñèõîòåðàïåâòà."


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: